Publikacje

Školení BOZP pro osoby provádějící rizikové práce

Při nástupu do práce na novém místě by se měl zaměstnanec posunout dál školení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Tohle je velmi důležité výcvik, zejména ve firmách, kde jsou vykonávány rizikové práce. V závislosti na profesi se předmět takového školení může lišit. Informace o tom, co je nutné absolvovat školení BOZP a jaké typy školení najdete v tomto článku.

 

Kdo musí absolvovat školení BOZP?

Kurzem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by měl projít každý zaměstnanec bez ohledu na druh vykonávané práce. Povinností zaměstnavatele je školit zaměstnance zaměstnané i za účelem zaškolení na konkrétní pracovní místo a také vyučené. Školení BOZP se podrobuje i sám zaměstnavatel.

Účel a program kurzů

Školení BOZP pro osoby vykonávající rizikové práce je zaměřeno na seznámení zaměstnanců s riziky spojenými s jejich prací a také s právními a organizačními požadavky. Důležitým aspektem je získání schopnosti posuzovat hrozby a schopnosti používat zařízení a prostředky ochrany i jiné. Během školení se probírají autentické události, které se staly při výkonu daného druhu práce. Velký důraz je kladen také na problematiku první pomoci zraněným.

 

Typy školení a jejich formy

Mezi školeními BOZP rozlišujeme vstupní a periodická školení.

Počáteční školení se provádějí formou všeobecné výuky a výuky na pracovišti.

  • Zatímco obecný pokyn účastníci se seznámí se základními předpisy BOZP uvedenými v zákoníku práce, kolektivních pracovních smlouvách a také v pracovním řádu. Jsou jim také poskytovány samostatné informace o zachování bezpečnosti v daném místě, vyplývající z jeho nabídky, velikosti nebo činností zde vykonávaných.
  • V případě školení na pracovišti účastník se seznámí s faktory pracovního prostředí vyskytujícími se na dané pozici a riziky souvisejícími s vykonávanou prací. Učí se chránit před hrozbami a způsoby bezpečné práce v dané profesi.

Pravidelné školení jsou vedeny k aktualizaci znalostí a dovedností zaměstnanců v oblasti BOZP, které jsou platné pro danou pozici. První periodické školení pro zaměstnance na vedoucích pozicích musí být provedeno do 6 měsíců od nástupu do práce a pro osoby na pracovních pozicích do 12 měsíců. Další tohoto typu kurzy u osob vykonávajících zvlášť nebezpečné práce by měly být poskytovány formou školení alespoň jednou ročně.

Jak vám můžeme pomoci?

ODK ERGON pořádá školení BOZP pro každé pracoviště.

Potřebujete-li pro své zaměstnance kurzy BOZP, PO, první pomoci či jiné, kontaktujte nás.

Související články:

EVIDENCE: +48 22 208 38 38