Publikacje

Topič kotle.

Hořák kotle a sporáku - k čemu slouží?

Celkový rozvoj tepelné energetiky se odráží ve městech: ocelárnách, kotelnách a pecích, a tedy i na trhu práce v podobě nárůstu poptávky po kuřácích oxidu uhličitého. V moderní době si lze jen těžko představit každodenní život bez tepelných zařízení. Proto si ve stručném přehledu nastíníme a nastíníme obraz topiče kotlů a kamen a představíme požadavky pro přijetí na tuto pozici.

Kdo je kuřák CO?

Je odpovědný za provoz kotlů a pecí ústředního vytápění - zařízení, které dodává teplo, technologickou páru a horkou vodu do obytných a průmyslových budov. Mezi jeho povinnosti patří kontrola provozu zařízení na čištění a vypouštění spalin, stálý dohled nad účinností a technickou funkčností kotlů a nad kontrolním, měřicím, pomocným a bezpečnostním zařízením. Mezi jeho dovednosti patří správné odečítání kontrolních a měřicích přístrojů a kvalifikovaný dohled a řízení celého procesu uvádění do provozu a provozu kotlů ústředního vytápění, dále obsluha různých systémů zásobování palivem, sledování tlakoměrů, měřičů teploty a tahu vzduchu a výše zmíněných kontrolních a měřicích přístrojů. Všechny tyto faktory podléhají kontrole a neustálému dohledu topiče kotle ústředního vytápění.

 

Další povinnosti    

Hořák CH je povinen nastavit optimální provozní parametry kotle, dohlížet a kontrolovat technický stav kotle i pomocných zařízení, v případě potřeby utěsňovat potrubí a přípojky a dbát na těsnost vnitřních instalací. Dále by měl doplňovat látky pro regeneraci lože v systémech změkčování vody a vést záznamy o údajích měřidel a vodoměrů. Povinností topiče je také nastavit provozní parametry kotle podle požadovaného výkonu.

Kde pracují kuřáci CO?

Podle zastávané pozice můžeme rozlišit pracoviště, která nejčastěji dělíme na plynová topeniště, tj. topeniště na plynná paliva (tj. zemní plyn, propan-butan, bioplyn) a vodní roštová topeniště - topeniště na tuhá paliva. Nejčastěji najdou topiči ústředního topení uplatnění v kotelnách. Získáním potřebné kvalifikace, o které bude pojednáno později, pro práci na kotlích ústředního vytápění splňuje uchazeč také požadavky na obsluhu pecí, které vytápějí celé budovy, např. kancelářské budovy nebo školy.

Kotle ústředního vytápění

Jedná se o účinný a bezpečný způsob vytápění domu, kanceláře nebo bytu. Existují různé typy, které vyhovují individuálním potřebám uživatelů, avšak pro některé zákazníky může být jejich správná instalace ani ne tak problematická, jako spíše nebezpečná. Kotelník má potřebné dovednosti k instalaci kotle, který splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, a zajišťuje tak pohodlí a bezpečnost zákazníka. Instalaci i každodenní dohled nad kotlem by měla provádět osoba, která je obeznámena s potřebnými normami a bezpečnostními předpisy, aby se předešlo nebezpečným nehodám. Díky technologickému pokroku se snižuje počet technických poruch (výbuchů a zplodin), přesto je důležité být při provozu každého kotle ostražitý a pozorný. Existuje řada bezpečnostních opatření, např. automatické měření paliva v případě kotlů na pelety a ekohrášek, která výrazně usnadňují jejich provoz a jsou zárukou bezpečného a funkčního používání systému ústředního vytápění.

Jak získáte potřebné licence?

Pro získání topenářského průkazu (G2/E) musíte být starší osmnácti let, mít alespoň základní vzdělání a potvrzení od lékaře o tom, že neexistují žádné kontraindikace pro školení pro tuto práci. Pro získání potřebných oprávnění musí uchazeč na konci kurzu složit zkoušku, která má uchazeče připravit na úspěšný výsledek. Tímto způsobem je uchazeč oprávněn vykonávat práce spojené s provozem, údržbou, generálními opravami a instalací zařízení, instalací i tepelných (energetických) sítí. Jinak je tomu v případě kvalifikace vedoucího pracovníka, která se uděluje zaměstnavatelům a vedoucím pracovníkům zaměstnanců.

Osvědčení topiče pro pece a kotle ústředního vytápění na pevná, kapalná a plynná paliva spojené s vodními i parními kotli je platné po dobu pěti let. Další výkon povolání vyžaduje obnovení osvědčení.

Kurzy a školicí střediska

Cena i rozsah znalostí poskytovaných na pozici kuřáka CO se liší v závislosti na centru, na které se uchazeči obrátí. Proto se vyplatí prozkoumat téma, abyste se mohli rozhodnout co nejlépe - nejlepší volbou by bylo školicí středisko s dlouholetými zkušenostmi a vysoce kvalifikovanými pracovníky, kteří vám poskytnou komplexní výuku zahrnující jak teorii, tak praktický materiál. Naším návrhem je společnost KURSO. Výuka probíhá formou webinářů - audio a video přednášek v reálném čase, které jsou doplněny praktickými cvičeními pod dohledem kádrového pracovníka.

Rozsah znalostí zahrnuje teoretickou látku, tj. správnou obsluhu, dohled nad pracovním procesem pecí a jiných systémů vytápění budov, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy a postupy. Nechybí ani materiál o konstrukci a provozu kotlů ústředního vytápění, stejně jako o celé kotelně, tedy o fungování jednotlivých topných sítí a zařízení - kotlů ústředního vytápění -, jejich uvádění do provozu, údržbě a opravách. Výuka je zakončena zkouškou, kterou skládá kvalifikační komise Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Pozitivní výsledek povede k získání výše uvedené kvalifikace G2/E.

Kotle ústředního topení.

Školící program v kostce:

 • obecná ustanovení a vybrané otázky
 • předpisy o technickém dozoru
 • organizace prací na tepelných zařízeních
 • povinnosti topiče ústředního topení
 • vybrané informace o tepelné technice
 • kování a materiály
 • schéma kotelny ústředního topení
 • voda v tepelném hospodářství
 • parní a vodní kotle - obecné informace
 • provoz kotlů
 • topné sítě a instalace
 • průmyslová parní a horkovodní zařízení
 • pevná paliva, kapalná paliva, kontrolní a měřicí zařízení
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na tepelných zařízeních a na pracovišti
 • topič CO, požární ochrana, zdravotnická záchranná služba

Význam kotelen v Polsku

Vzhledem k našim klimatickým podmínkám je používání kotelny pro nás všechny nezbytné. Nejde jen o vytápění obytných budov, ale také našich pracovišť, obchodů, restaurací nebo nákupních center. A každá kotelna potřebuje kvalifikovanou osobu - topiče kotlů ústředního topení, který je zodpovědný za pohodlí a dobré pracovní podmínky nás všech. V závislosti na typu spotřebiče je nutný odborný servis; může se jednat o běžné pece, parní kotle, plynové kotle na CO nebo kotle s vodním roštem. Každý z nich vyžaduje profesionální zacházení, které je zaručeno důkladným školením poskytovaným společností KURSO.

KURSO

Jsme společnost, která poskytuje služby v oblasti školení již patnáct let a jejíž zákazníci jsou spokojeni na 98 procent. Naše nabídka zahrnuje mnoho dalších typů školení pro manipulaci se zařízeními podléhajícími technické kontrole (UDT). Zaručujeme atraktivní ceny, komplexní školení a profesionální personál s rozsáhlými odbornými zkušenostmi. Naše pobočky jsou rozmístěny po celém Polsku včetně Varšavy. Našim účastníkům poskytujeme další materiály, aby si mohli upevnit své znalosti, a nabízíme také výhodné slevy pro organizované skupiny - kdy jsme ochotni vyslat naše pracovníky do prostor zákazníka, aby zde provedli školení. Veškeré informace o naší nabídce jsou v případě dotazů k dispozici na oficiálních stránkách společnosti KURSO, kurso.eu. prosím kontaktujte nás telefon. Není zač.

Související články:

EVIDENCE: +48 22 208 38 38