KURSO - Mācību centrs

Publikacje

Deg ēka

Ochrona przeciwpożarowa – czym jest i jakie przepisy ja określają

Zasady ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zbiór koniecznych wytycznych w razie wybuchu pożaru w miejscu pracy. Składa się na nieumiejętność zwalczania pożaru jak również prawidłowo przeprowadzona ewakuacja. Znajomość tej wiedzy pozwala na uniknięcie uszkodzenia zdrowia, a nawet utraty życia. Kluczowe więc jest przeszkolenie się w tym zakresie. W każdym miejscu pracy powinny być osoby odpowiedzialne za to, by w momencie zagrożenia pożarowego zachować zimną krew i odpowiedzialnie pokierować grupą ludzi. To pozwala uniknąć ewentualnej tragedii, gdyż ogień jest żywiołem bardzo nieprzewidywalnym i niebezpiecznym. Przedstawiamy sposoby postepowania w razie zagrożenia oraz opisy szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

Gaśnica w użyciu

Pamatnoteikumi 

Tā kā lielāko daļu sava darba laika pavadām ēkās, mums ir jānodrošina, lai tās atbilstu visiem spēkā esošajiem ugunsdrošības standartiem. Dzīvības, veselības apdraudējuma, īpašuma vai infrastruktūras bojājuma risks ir pēc iespējas jāierobežo. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un ES Padomes noteikumiem ēkas jāprojektē tā, lai ugunsgrēka gadījumā: 

 • konstrukcija ir saglabājusi savu kravnesību, 
 • ierobežot uguns izplatīšanos uz blakus esošajām ēkām, 
 • rūpēties par profesionālo glābēju drošību, 
 • samazinātu uguns izplatīšanos ēkas iekšienē, 
 • ļaut iemītniekiem pēc iespējas efektīvāk atstāt ēku 

Wedle prawa budowlanego, budynek musi być zbudowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi bezpieczeństwa pożarowego, w oparciu o fachowe wykształcenie techniczne inżynierów. Jeśli chodzi o warunki techniczne, istnieją konkretne wymagania co do umiejscowienia jakie muszą spełniać budynki. Jeden z rozdziałów prawa budowlanego poświęcony jest w całości ochronie przeciwpożarowej. Znajdują się w nim dyrektywy takie jak: 

 • atsevišķu uguns zonu atdalīšana, 
 • klasificējot tos pēc ugunsizturības, 
 • izveidojot ugunsizturības klases atsevišķām ēkas daļām, 
 • ustalenie długości dróg służących do ewakuacji. 

Šo noteikumu atbilstību faktiskajam stāvoklim pārbauda attiecīgie dienesti, ēku nododot ekspluatācijā. Ja visi nosacījumi nav izpildīti, tas nozīmē, ka ēka nav pienācīgi nostiprināta un rada draudus, kas savukārt var novest pie aizlieguma to lietot cilvēkiem.  

Vissvarīgākais tiesību akts 

Deg ēka

Ugunsdrošības likums UOP ir īpašs noteikums, kas satur attiecīgos ugunsdrošības noteikumus. Tās noteikumi aizsargā tādas jomas kā: 

 • veselība, 
 • dzīve, 
 • īpašums, 
 • środowisko. 

Darbības, kuru mērķis ir samazināt risku un dažādu katastrofu risku, ietver: 

 • ugunsgrēku vai dabas katastrofu un to pārnešanas novēršana, 
 • visu nepieciešamo lietu piegādes garantija ugunsgrēka vai citas katastrofas dzēšanai, 
 • wykonanie wszelkich niezbędnych działań niosących pomoc i ratunek. 

Turklāt UOP izraugās atbilstošus dienestus, kuriem draudu gadījumā jāierodas notikuma vietā un jācīnās ar briesmām. Šie ir: 

 • Valsts ugunsdzēsības dienesta vienības, 
 • Militārā ugunsdrošība, 
 • Brīvprātīgo ugunsdzēsēju dienests, 
 • zawodowi strażacy gminy i powiatu. 

Ugunsdrošības apmācība 

Do przeprowadzenia kursów z zakresu PPOŻ potrzebni są wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy, którzy posługują się odpowiednim sprzętem dydaktycznym. Apmācība takie powinien przejść każdy nowy pracownik, ponieważ na różnych stanowiskach obowiązują inne zasady dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, podobnie jest z BHP. Szkolenia PPOŻ składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zagadnienia jakie przyjdzie poznać uczestnikom takiego szkolenia to: 

 • zinot, kāds risks sagaida konkrēto pozīciju, 
 • iepazīstoties ar attiecīgajā objektā spēkā esošajiem ugunsdrošības noteikumiem, 
 • iepazīstot vietas, kur meklēt ugunsdzēsības rīkus, 
 • instrukcijas pirmās palīdzības sniegšanai ievainotajiem, 
 • cilvēku evakuācija no ugunsbīstamām vietām, 
 • nauka korzystania z niezbędnego sprzętu ratunkowego. 
Ekipa strażacka na akcji ratunkowej

Program kursu jest uzależniony od zleceniodawcy, który o takie szkolenie prosi. Dobrze dostosowany program prowadzi do lepszych efektów po szkoleniu. Zazwyczaj zostają one wzbogacone o różnego rodzaju prezentacje czy zadania angażujące uczestników. Często po szkoleniu, jego uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający udział. Zajęcia są prowadzone w oparciu o najnowsze regulacje prawne, angażujące metody dydaktyczne oraz pod nadzorem doświadczonych w tej tematyce prowadzących. Zazwyczaj sale, w których odbywają się szkolenia są wyposażone w najnowszy sprzęt, co jest istotne do odpowiedniego przekazania potrzebnej wiedzy. Ceny jakie trzeba zapłacić za ich odbycie są zazwyczaj ściśle powiązane z liczbą uczestników w grupie. Często większa grupa szkoleniowa otrzymuje atrakcyjne zniżki. 

Darba devēja pienākums 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku mówi o obowiązku przeprowadzenia szkoleń przeciwpożarowych wśród swoich pracowników. Ponadto artykuł 4 tej ustawy mówi o tym, że każdy właściciel budynku ma za zadanie: 

 • ņemt vērā visas tehniskās vai uzstādīšanas prasības un rīkoties saskaņā ar to pieņēmumiem, 
 • nodrošināt, ka ēkā vai tuvākajā zonā ir pieejams atbilstošs ugunsdzēsības aprīkojums, 
 • rūpēties par ugunsdzēsības aprīkojuma apkopi un iespējamo remontu, 
 • garantēt drošu darba laiku ēkā esošajiem cilvēkiem un radīt apstākļus iespējamai evakuācijai, 
 • iepazīstināt ēkā strādājošos ar visiem ugunsdrošības noteikumiem, 
 • zaplanować kolejność zachowań w momencie wybuchu pożaru czy wystąpienia podobnego zagrożenia. 

Saistītie raksti:

IERAKSTI: +48 22 208 38 38