Publikacje

Účastníci školenia

Školenia BOZP - periodické a vstupné

Znajomość przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jedna z najważniejszych rzeczy w każdym miejscu pracy. Zasady te przekazuje się podczas dwóch rodzajów szkoleń pracowniczych. Wyróżniamy: 

Účastníci školenia
 • szkolenia wstępne, 
 • szkolenia okresowe. 

Szkolenia wstępne są obowiązkowe dla każdego pracownika zanim rozpocznie on pracę na danym stanowisku. Nieodbycie szkolenia grozi konsekwencjami finansowymi. Školenie takie dotyczy ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i nosi nazwę instruktażu ogólnego BHP. Nawet do 30 tysięcy złotych może zapłacić pracodawca, który pozwoli na pracę pracownikowi bez wcześniejszego przeszkolenia z zakresu BHP. Warto dodać, że nieznajomość tych przepisów w miejscu pracy grozi spowodowaniem poważnego wypadku, a to z kolei może podlegać konsekwencjom prawnym. Szkolenia okresowe natomiast są obowiązkowe do odbycia raz na określony czas, który musi być przestrzegany. Organizuje się je w celu zaktualizowania wiedzy na temat BHP zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami. Takiemu szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy z wyjątkiem osób zatrudnionych w administracji i różnego rodzaju biurach. Częstotliwość odbywania szkoleń BHP zależy od: 

 • typ pozície, na ktorej pracujete, 
 • podmienky na ňom. 

Čo sú služby BOZP 

Služby BOZP nie sú nič iné ako ľudia, ktorí dokonale poznajú pravidlá BOZP, ktorí majú postgraduálne alebo vysokoškolské vzdelanie v oblasti BOZP. Funkcie, ktoré možno vykonávať počas členstva v takejto službe, sú: 

 • Hlavný špecialista BOZP, 
 • Senior špecialista na bezpečnosť a ochranu zdravia, 
 • špecialista na BOZP, 
 • hlavný inšpektor BOZP, 
 • Inšpektor BOZP. 

Wciąż potrzeba na rynku nowych specjalistów do spraw BHP, którzy potrafią stworzyć bezpieczne środowisko w miejscu pracy, które usprawni działanie całej firmy i pozwoli uniknąć niechcianych szkód czy wypadków. Takie osoby są bardzo ważne dla każdego pracodawcy, ponieważ zapewniają zdrowe funkcjonowanie kadry pracowniczej. Potrzebują oni również odpowiednich szkoleń okresowych. Bezpieczna i zdrowo działająca firma przyciąga inwestorów, klientów oraz nowych pracowników, warto więc zadbać o odpowiednio wykwalifikowaną służbę BHP. 

Periodické školenia zamestnancov BOZP 

By zapewnić jak najbardziej aktualną i świeżą wiedzę na temat aspektów bezpieczeństwa w miejscu pracy służba BHP musi przechodzić co jakiś czas szkolenie okresowe. Raz na 5 lat powinno się przeszkolić pracowników zajmujących się BHP na kurs w celu odświeżenia wiedzy oraz wystawienia zaświadczenia o zaliczeniu takiego szkolenia. Zagadnienia z jakich składa się takie szkolenie są różne, ale zazwyczaj są to kwestie takie jak: 

 • Príčiny nehody, 
 • Analýza udalosti, ktorá sa stala, 
 • Kurzy prvej pomoci a požiarnej ochrany, 
 • Naučiť sa hodnotiť riziká a hrozby na pracovisku, 
 • oboznámenie sa s rôznymi metódami školenia BOZP, 
 • Optimalizácia pracovných podmienok, eliminácia všetkých hrozieb, 
 • Przystąpienie do testu. 
Inštruktor kurzu

Szkolenie okresowe dla służb BHP pomaga zapewnić bezpieczne warunki w miejscu pracy oraz zmniejsza szanse na wystąpienie nieszczęśliwych zdarzeń. Aktualizowanie wiedzy na temat BHP jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Jako że jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa, posiadanie odpowiednio przeszkolonego zespołu zajmującego się bezpieczeństwem i higieną pracy jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. 

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38