Publikacje

Zdvíhacie zariadenia a navijaky - Dohľad UDT

Všetky zariadenia podliehajú poškodeniu a opotrebovaniu, preto je v záujme predĺženia životnosti kladkostrojov a navijakov dôležitá ich pravidelná údržba.

Čo je to navijak?

Navijak umožňuje horizontálny a vertikálny pohyb predmetov. Môže sa používať aj na ťahanie lán alebo drôtov. Navijáky sa okrem iného používajú v stavebníctve, energetike, železničnom a automobilovom priemysle.

Čo je kladkostroj?

Na rozdiel od navijakov umožňujú kladkostroje prepravu nákladu len vo vertikálnom smere pomocou reťaze alebo lana. Zdvíhacie zariadenia sa používajú najmä v stavebníctve.

 

Údržba a servis kladkostrojov, navijakov

Údržbu kladkostrojov a navijakov upravuje vyhláška ministra podnikania a technológií z 30. októbra 2018 o podmienkach technického dozoru pri prevádzke, opravách a modernizácii zariadení na manipuláciu s materiálom.

V niektorých prípadoch návod na obsluhu a údržbu kladkostroja alebo navijaka obsahuje podrobnosti o tom, aké údržbárske práce sa musia na zariadení vykonať. Stanovuje tiež lehoty na ich vykonanie, ktoré sú oddelené od vyššie uvedeného nariadenia.

Záznamy o kontrole a údržbe zariadení

Každá vykonaná kontrola alebo údržba by sa mala zaznamenať do denníka údržby zariadenia. Takýto denník by mal viesť jeho používateľ. Každé zariadenie môže mať svoj vlastný protokol údržby.

Okrem toho sa po každej kontrole vypracuje protokol. To okrem iného zahŕňa:

 • Trvanie preskúmania
 • Počet zamestnancov vykonávajúcich preskúmanie
 • Výsledok preskúmania
 • Poznámky k stavu zariadenia
 • Odporúčania pre ďalšiu prácu

Čo sa vykonáva počas údržby

Počas údržby zariadenia sa min:

 • Technický stav brzdových systémov
 • Prevádzka bezpečnostných komponentov
 • Bežecká dráha
 • Inštalácia protipožiarnej ochrany

Vyrobené aj min:

 • Uťahovanie skrutiek
 • Nastavenie brzdy
 • Mazanie

Ak sa počas kontroly zistí abnormalita, ktorá môže prispieť k vyradeniu zariadenia z prevádzky, je potrebné nás o tom okamžite informovať.

Dozor orgánu technickej kontroly

opravy kladkostrojov a navijakovWciągniki oraz wciągarki są zaliczane do urządzeń transportu bliskiego. Tym samym podlegają one nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Szczegółowe warunki dozoru regulowane są przez oddzielne przepisy i rozporządzenia. Według nich uproszczonemu dozorowi technicznemu podlegają urządzenia transportu bliskiego o maksymalnym udźwigu do 250 kg. Pomijając urządzenia, które służą do transportowania osób. Dozorowi uproszczonemu podlegają także wciągniki oraz wciągarki, które posiadają napęd ręczny wszystkich mechanizmów i ich udźwig nie przekracza 2000kg. Wyżej wymienionych urządzeń nie trzeba zgłaszać do UDT. Warto jednak pamiętać, aby zapewnić im odpowiednią konserwację zatrudniając do tego osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Neplánované údržbárske práce

Vzhľadom na staršie zariadenia by mali činnosti údržby prispieť k zníženiu počtu porúch alebo porúch. Údržba novších zariadení by mala slúžiť na udržanie zariadenia v prevádzke a predĺženie jeho životnosti. Údržba je dobrým spôsobom, ako minimalizovať riziko porúch alebo zlyhaní.

Výskyt poruchy alebo chyby je podmienený rôznymi faktormi. Nemusia sa nevyhnutne týkať technického stavu zariadenia. Patrí medzi ne

 • Vek zariadenia
 • Vek komponentov
 • Kvalita operátora
 • Špecifické pracovné podmienky
 • Stav súbežne existujúcich zariadení

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38