Kurz pre stavebné žeriavy KURSO

Rozvoj technológií nám umožňuje uľahčiť si život. Pohodlie nášho života sa zlepšuje. Aby sme vo veľkých mestách videli vyššiu budovu ako celok, musíme sa často pozerať vysoko. Stavebníctvo je jedným z príkladov rýchleho rozvoja. Sú situácie, v ktorých vstúpime do vysokých hľadísk, aby sme si prezreli panorámu. Väčšinou sme pri cestovaní výťahom a stúpaní na najvyššie poschodie vďační za vynájdenie výťahu a nevieme si predstaviť, že by sme vyšli po schodoch až úplne hore.

V našom KURSO centre realizujeme okrem iného školenia pre operátorov žeriavov, zváračov optických vlákien, operátorov vysokozdvižných vozíkov a ďalších. Naše hodiny vedú skúsení a kvalifikovaní lektori, ktorí vám poskytnú potrebné vedomosti. Naši lektori vedú hodiny veľmi profesionálne a zrozumiteľne. Disponujeme kompletnou školiacou infraštruktúrou vr. komfortné a plne vybavené izby pre našich študentov. Chceme, aby naši žiaci boli na hodinách aktívni – preto využívame rôzne inovatívne vyučovacie metódy. Už niekoľko rokov realizujeme naše školenia v spolupráci s jednotlivcami a firmami. Dôverovalo nám veľa klientov, s niektorými sme nadviazali trvalú spoluprácu. Odporúčame všetkým, aby sa prihlásili do našich kurzov. Na stránke KURSO si môžete pozrieť odporúčania spolupráce vydané našimi existujúcimi klientmi.

Stavebný žeriav - tiež známy ako výťah, je zariadenie inštalované napevno, používané na vertikálnu prepravu osôb alebo tovaru, v kabínach alebo na plošinách. Zastavuje na úrovniach (podlahách). V poľskom práve sa vyžaduje povolenie na prevádzku tohto typu výťahov. Na tento účel by ste mali absolvovať špeciálny kurz a zložiť skúšku UDT.

Výťahy možno podľa použitia rozdeliť na:

 • Osobné autá (vrátane výťahov pre telesne postihnutých),
 • Cestujúci a tovar,
 • Nákladné výťahy,
 • NEMOCNICA,
 • stavebníctvo,
 • divadlo,
 • Špeciálne

Vlastnosti výťahov podľa ich použitia:

 • Nemocničný žeriav - používa sa na prepravu osôb, nemocničných postelí a lekárskeho vybavenia,
 • Osobný výťah - slúži na zvislý presun osôb medzi poschodiami, poháňaný elektricky alebo hydraulicky, preprava prebieha vďaka pevným vodidlám,
 • Nákladný výťah - bez práva osôb vstúpiť do kabíny a bez vnútornej kontroly sa pohybuje po zvislých vodidlách,
 • Nákladno-osobný výťah - slúži na prepravu tovaru spolu s osobami zodpovednými za jeho vykládku,
 • Stavebný žeriav - tovar alebo cestujúci a tovar, preprava prebieha v kabíne alebo na plošine
TYPY VÝŤAHOV:            NEMOCNIČNÝ VÝŤAH         OSOBNÝ VÝŤAH
     NÁKLADNÝ VÝŤAH         NÁKLADNÉ A OSOBNÉ VÝŤAHY    STAVEBNÝ ŽERIAV

Tréningový program

Počas kurzu budú účastníci kurzu oboznámení s týmito témami:

 • Technická dokumentácia - druhy a rozsah dokumentácie,
 • Všeobecné informácie a technický dozor,
 • Ovládacie zariadenia,
 • Zabezpečovacie zariadenia,
 • Hlavné skupiny nákladných a osobných výťahov,
 • Nebezpečná škoda, nešťastná náhoda – rokovací poriadok
 • prevádzkový poriadok,
 • Povinnosti a úlohy obsluhy výťahu,
 • základné parametre nákladných a osobných výťahov,
 • praktické,
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Počas kurzu každý účastník získa úplné teoretické vedomosti o konštrukcii, klasifikácii a prevádzke zariadení. Hodiny vedené v uvoľnenej atmosfére navyše umožňujú dokonale zvládnuť obsluhu nákladných a osobných výťahov. Vedomosti získané počas tried vám umožňujú zložiť skúšku a získať príslušnú kvalifikáciu.

Vykorisťovanie

Vždy sa vyžaduje získanie rozhodnutia investora o povolení prevádzkovania technického zariadenia. Investor a architekti musia brať do úvahy množstvo noriem a požiadaviek. Pred začatím prevádzky zariadenia podliehajúceho technickej kontrole prevádzkovateľ písomne nahlási zariadenie príslušnému orgánu útvaru technickej kontroly. Pozitívny výsledok kolaudácie umožní vydanie rozhodnutia o povolení prevádzky zariadenia.

Účastníci kurzu by mali:

 • Rozpoznať hrozby pri výkone činností na danej pozícii
 • Používať prostriedky a prostriedky individuálnej a kolektívnej ochrany,
 • Dodržujte parametre pri vykonávaní činností na danej pozícii
 • Vykonajte činnosti v danej pozícii správne
 • Používajte správne metódy vykonávania činností na danej pozícii

Požiadavky na kandidátov

 • 18 rokov alebo starší
 • Pri práci na tejto pozícii neexistujú žiadne zdravotné kontraindikácie
 • Minimálne základné vzdelanie

cena

Ceny v našom Centre závisia najmä od počtu osôb na kurze. Pre väčšie skupiny máme pripravené atraktívne ponuky! Ako jedni z mála Vám vieme ponúknuť veľmi nízke ceny našich školení! Neváhajte nás kontaktovať!

Nároky

Po absolvovaní školenia a zložení skúšky získajú cvičenci kvalifikáciu v oblasti nákladných a osobných výťahov. Počas vyučovania budú žiaci plniť stanovené úlohy súvisiace s obsluhou žeriavu. Osoba, ktorá absolvuje školenie, by mala dodržiavať bezpečné pracovné metódy. Preukaz žeriavu je platný 10 rokov. Po získaní kladného výsledku skúšky je vydaný kvalifikačný certifikát oprávňujúci užívateľa na obsluhu daného UDT zariadenia.

Po vykonaní všetkých úkonov bez výhrad orgán príslušného útvaru technickej kontroly vydá rozhodnutie, ktorým povolí prevádzku zariadenia. Určuje teda formu technického dozoru, ktorý má zariadenie zastrešovať. Ak však kontrolná činnosť preukáže negatívne výsledky skúšok a vykonaných činností, orgán príslušného útvaru technickej kontroly odmietne vydať rozhodnutie o povolení prevádzkovať zariadenie.

PRIHLÁS SA NA NAŠE KURZY! ATRAKTÍVNE CENY!

Účel školenia

Cieľom kurzu je získať vedomosti o zásadách údržby a prevádzky daného dopravného zariadenia podliehajúceho technickej kontrole Úradom technickej inšpekcie. Kurz je určený pre zamestnancov pracujúcich na pracoviskách pri realizácii zvislých dopravných operácií s použitím nákladných a nákladno-osobných výťahov. Okrem toho pripravujeme študentov na skúšku operátora.

Výhody kurzu

 • zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práce,
 • Atraktívne ceny školení,
 • komplexná teoretická a praktická príprava účastníka na skúšku pred kvalifikačnou komisiou pod dohľadom skúsených inštruktorov,
 • Možnosť školenia po celej SR,
 • Garancia služieb najvyššej kvality,
 • forma poskytovania služby prispôsobená potrebám klienta,
 • Ďalšie možnosti pre účastníkov školenia, napríklad organizovanie lekárskej prehliadky

Kde nás nájdete?

Naše hlavné centrum KURSO sa nachádza vo Varšave, ale nie je to naše jediné miesto. Pracujeme po celej krajine. Zaručujeme prístup pre organizované skupiny. V prípade otázok prosím kontaktuj nás telefón.

 

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38