Analýza rizik založená na HAZOP a dalších metodikách

Na základě analýzy rizik jsou stanoveny aktivity zaměřené na snižování negativního dopadu rizik přijetím vhodných opatření. Používá se především v rámci BOZP – při přípravě systémů řízení bezpečnosti a bezpečnostní politiky.

Analýza rizik vám umožňuje kvantitativně i kvalitativně identifikovat, posoudit a kontrolovat míru rizika.

Metodologie analýzy rizik

Při analýze rizik se používají různé metodiky – nejoblíbenější z nich je HAZOP (Hazard and Operaability Studies), neboli analýza hrozeb a operačních schopností.

Tyto metodiky jsou voleny podle toho, o jaký zkoumaný subjekt jde a jakých činností se týká.

HAZOP analýza

Metodika HAZOP (Hazard and Operaability Studies) využívá normu PN-IEC 61882. Používá se především při navrhování nových instalací, procesů a zařízení a také při jejich modernizaci.

Tato analýza je zaměřena na zvážení vazeb mezi jednotlivými prvky uvažovaného území a zjištění, zda nedochází k odchylkám od návrhových předpokladů z hlediska bezpečnosti. Poté jsou identifikovány příčiny a stanovena rizika spojená s odchylkami.

Další metody analýzy rizik:

  • FTA - Analýza stromu chyb
  • QRA – kvantitativní hodnocení rizik
  • PHA - Initial Hazard Analysis
  • LOPA - analýza bezpečnostních vrstev
  • FMEA - analýza typů a účinků možných chyb
  • ETA - analýza stromu událostí

Analýzy rizik provádějí lidé s odpovídajícím vzděláním v této oblasti.

Související články:

EVIDENCE: +48 22 208 38 38