Analiza ryzyka w oparciu o HAZOP i inne metodyki

Czynności skupione na obniżeniu negatywnego wpływu ryzyka przez podejmowanie właściwych działań określa się na podstawie analizy ryzyka. Stosowana jest ona głównie w kontekście BHP – przy przygotowywaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i polityki bezpieczeństwa.

Analiza ryzyka pozwala na zidentyfikowanie, ocenienie oraz kontrolowanie poziomu ryzyka zarówno ilościowo, jak i jakościowo.

Metodyki analizy ryzyka

Przy analizowaniu ryzyka stosuje się różne metodyki – najbardziej popularna z nich go HAZOP (Hazard and Operability Studies), inaczej analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych.

Metodyki te dobiera się w zależności od tego, jaki jest badany podmiot, a także jakich czynności dotyczy.

Analiza HAZOP

Metodyka HAZOP (Hazard and Operability Studies) wykorzystuje normę PN-IEC 61882. Stosowana jest głównie podczas projektowania nowych instalacji, procesów oraz obiektów, a także przy ich modernizacji.

Analiza ta ma na celu rozpatrzenie połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami rozpatrywanego obszaru i określenie, czy dochodzi do odchyleń od założeń projektowych pod kątem bezpieczeństwa. Następnie dokonuje się identyfikację przyczyn oraz określa się zagrożenia związane z odchyleniami.

Inne metody analizy ryzyka:

  • FTA – analiza drzewa błędów
  • QRA – ilościowa ocena ryzyka
  • PHA – wstępna analiza zagrożeń
  • LOPA – analiza warstw zabezpieczeń
  • FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów
  • ETA – analiza drzewa zdarzeń

Analizy ryzyka przeprowadzane są przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie w tej dziedzinie.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38