Analýza rizika založená na HAZOP a iných metodológiách

Aktivity zamerané na znižovanie negatívneho dopadu rizika prijatím vhodných opatrení sa určujú na základe analýzy rizika. Využíva sa najmä v rámci BOZP – pri príprave systémov manažérstva bezpečnosti a bezpečnostnej politiky.

Analýza rizík vám umožňuje identifikovať, posúdiť a kontrolovať úroveň rizika kvantitatívne aj kvalitatívne.

Metodológie analýzy rizík

Pri analýze rizika sa využívajú rôzne metodiky – najpopulárnejšia z nich je HAZOP (Hazard and Operaability Studies), alebo analýza hrozieb a operačných schopností.

Tieto metodiky sa vyberajú v závislosti od toho, o aký skúmaný subjekt ide a akých činností sa týka.

Analýza HAZOP

Metodika HAZOP (Hazard and Operaability Studies) využíva normu PN-IEC 61882. Používa sa najmä pri projektovaní nových inštalácií, procesov a zariadení, ako aj pri ich modernizácii.

Táto analýza je zameraná na zváženie súvislostí medzi jednotlivými prvkami posudzovaného územia a zistenie, či z hľadiska bezpečnosti existujú odchýlky od projektových predpokladov. Potom sa zistia príčiny a zistia sa riziká spojené s odchýlkami.

Ďalšie metódy analýzy rizík:

  • FTA - Analýza stromu porúch
  • QRA – kvantitatívne hodnotenie rizika
  • PHA - Počiatočná analýza nebezpečenstva
  • LOPA - analýza bezpečnostných vrstiev
  • FMEA - analýza typov a účinkov možných chýb
  • ETA - analýza stromu udalostí

Analýzy rizík vykonávajú ľudia s primeraným vzdelaním v tejto oblasti.

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38