Hodnocení rizika výbuchu a jeho aplikace

V určitých pracovních prostředích hrozí nebezpečí výbuchu. Souvisí především s charakteristikou pracoviště, látkami, směsmi a přístroji, které se na něm používají.

Aby došlo k výbuchu, musí být splněny dvě podmínky – přítomnost výbušné atmosféry a výskyt zdroje vznícení, jako jsou jiskry, horký vzduch, plamen, elektrostatický výboj.

Kdy se provádí posouzení rizika výbuchu?

Povinnost provést hodnocení rizika výbuchu (ORW) ukládá směrnice ATEX Users 137 a nařízení ministra hospodářství ze dne 8. července 2010 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci související s možností vzniku výbušné atmosféry ve pracoviště (Sbírka zákonů ze dne 30. července 2010).

Předpisy uvádějí, že zaměstnavatel provádí komplexní hodnocení rizik souvisejících s možností vzniku výbušné atmosféry na pracovištích, přičemž analyzuje:

  • pravděpodobnost a trvání přítomnosti výbušné atmosféry
  • pravděpodobnost přítomnosti a aktivace zdrojů vznícení, včetně elektrostatických výbojů
  • použité rostliny, použité látky a směsi
  • probíhající procesy a jejich interakce
  • velikost předpokládaných účinků výbuchu

Hodnocení rizik zahrnuje i ta pracoviště, která jsou nebo mohou být propojena otvory s jinými místy, kde se může vyskytovat výbušná atmosféra.

Dokument, jako je posouzení rizika výbuchu, umožňuje snížit riziko výbuchu na těch pracovištích, kde může nastat nebezpečí výbuchu.

Související články:

EVIDENCE: +48 22 208 38 38