Hodnotenie rizika výbuchu a jeho aplikácia

V určitých pracovných prostrediach hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Súvisí to najmä s charakteristikami pracoviska, látkami, zmesami a prístrojmi, ktoré sa na ňom používajú.

Aby došlo k výbuchu, musia byť splnené dve podmienky – prítomnosť výbušnej atmosféry a výskyt zdroja vznietenia, ako sú iskry, horúci vzduch, plameň, elektrostatický výboj.

Kedy sa vykonáva hodnotenie rizika výbuchu?

Povinnosť vykonať hodnotenie rizika výbuchu (ORW) ukladá smernica ATEX Users 137 a nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci súvisiacich s možnosťou vzniku výbušnej atmosféry v pracovisku (Zbierka zákonov z 30. júla 2010).

Predpisy uvádzajú, že zamestnávateľ vykonáva komplexné hodnotenie rizika súvisiaceho s možnosťou vzniku výbušnej atmosféry na pracoviskách, pričom analyzuje:

  • pravdepodobnosť a trvanie prítomnosti výbušnej atmosféry
  • pravdepodobnosť prítomnosti a aktivácie zdrojov vznietenia vrátane elektrostatických výbojov
  • použité rastliny, použité látky a zmesi
  • prebiehajúce procesy a ich interakcie
  • veľkosť predpokladaných účinkov výbuchu

Hodnotenie rizika zahŕňa aj tie pracoviská, ktoré sú alebo môžu byť prepojené cez otvory s inými miestami, kde sa môže vyskytnúť výbušná atmosféra.

Dokument, akým je hodnotenie nebezpečenstva výbuchu, umožňuje znížiť riziko výbuchu na tých pracoviskách, kde môže nastať riziko výbuchu.

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38