Ocena ryzyka wybuchu i jej zastosowanie

W niektórych środowiskach pracy istnieje ryzyko zagrożenia wybuchem. Ma to głównie związek z charakterystyką stanowiska pracy, używanymi na nim substancjami, mieszaninami oraz urządzeniami.

Aby doszło do wybuchu, konieczne jest spełnienie dwóch warunków – wystąpienie atmosfery wybuchowej oraz pojawienie się źródła zapłonu, na przykład iskier, gorącego powietrza, płomienia, wyładowania elektrostatycznego.

Kiedy wykonuje się ocenę ryzyka wybuchu?

Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka wybuchu (ORW) nakładają Dyrektywa ATEX Users 137 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.).

Przepisy wskazują, że pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, analizując:

  • prawdopodobieństwo i czas obecności atmosfery wybuchowej
  • prawdopodobieństwo obecności oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych
  • używane instalacje, używane substancje i mieszaniny
  • zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu

Ocena ryzyka włącza też te miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może pojawić się atmosfera wybuchowa.

Dokument taki jak ocena ryzyka wybuchu pozwala na zmniejszenie niebezpieczeństwa wybuchów w tych zakładach pracy, w których może pojawić się ryzyko wybuchu.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38