Hodnotenie rizika výbuchu a jeho aplikácia

Nebezpečenstvo výbuchu môže nastať na rôznych pracoviskách a v rôznych zariadeniach. Na vznik nebezpečného výbuchu stačí výbušná atmosféra a zdroj vznietenia. Aby sa zistilo, či takéto nebezpečenstvo existuje, vykoná sa posúdenie nebezpečenstva výbuchu.

Hlavným dokumentom týkajúcim sa hodnotenia nebezpečenstva výbuchu je nariadenie ministra vnútra a správy zo 7. júna 2010 o požiarnej ochrane stavieb, iných stavieb a priestorov (Zbierka zákonov z 22. júna 2010).

Kedy sa vykonáva hodnotenie rizika výbuchu?

V zmysle ustanovení „V prevádzkach a priľahlých priestoroch, kde sa uskutočňujú technologické procesy s použitím materiálov, ktoré môžu vytvárať výbušné zmesi alebo v ktorých sú takéto materiály skladované, sa vykonáva hodnotenie nebezpečenstva výbuchu“.

Hodnotenie nebezpečenstva výbuchu musí byť komplexné a musí zahŕňať také prvky ako: označenie potenciálne výbušných priestorov, určenie zón s nebezpečenstvom výbuchu, určenie faktorov spôsobujúcich vznietenie.

Klasifikácia zón s nebezpečenstvom výbuchu je bližšie charakterizovaná poľskou normou pre prevenciu výbuchu a ochranu pred výbuchom.

Aplikácia hodnotenia rizika výbuchu

Hodnotenie nebezpečenstva výbuchu môžu vykonávať tieto subjekty: investor, projektant alebo užívateľ, ktorý rozhoduje o technologickom postupe.

Hodnotenie nebezpečenstva výbuchu môže byť prvkom hodnotenia nebezpečenstva výbuchu uvedeným v ustanoveniach nariadenia ministra hospodárstva, práce a sociálnej politiky z 29. mája 2003 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov pracujúcich na pracoviskách kde sa môže vyskytnúť výbušná atmosféra (Zbierka zákonov č. 107, položka 1004 a z roku 2006, č. 121, položka 836).

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38