Ocena zagrożenia wybuchu i jej zastosowanie

Zagrożenie wybuchem może pojawić się na różnych stanowiskach pracy i w różnych obiektach. Wystarczy atmosfera wybuchowa oraz źródło zapłonu, aby doszło do niebezpiecznego wybuchu. Aby określić, czy takie zagrożenie ma miejsce, przeprowadza się ocenę zagrożenia wybuchu.

Głównym dokumentem związanym z oceną zagrożenia wybuchu jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 roku).

Kiedy wykonuje się ocenę zagrożenia wybuchem?

Zgodnie z przepisami „W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem”.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być kompleksowa i musi zawierać takie elementy jak: wskazanie na obszary zagrożone wybuchem, określenie stref zagrożenia wybuchem, wyznaczenie czynników wywołujących zapłon.

Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem charakteryzuje bliżej Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.

Zastosowanie oceny zagrożenia wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem może być wykonana przez następujące podmioty: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Ocena zagrożenia wybuchem może być elementem oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004 oraz z 2006 roku Nr 121, poz. 836).

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38