Kvalifikačný kurz obsluhy plniaceho stroja UNO

Valce UNO na sklade

Čo sú nálevky UNO?

Zariadenie UNO je plniaca jednotka, ktorá sa používa na nalievanie nebezpečných látok vrátane paliva. Okrem toho sa používajú aj na ich vykladanie. Na prácu so zariadením UNO je potrebné získať príslušnú kvalifikáciu, ktorú vydáva osobitná komisia menovaná Technickým dozorom dopravy. Aby ste boli dostatočne pripravení na zloženie kvalifikačnej skúšky, je potrebné absolvovať školenie o plnení a vyprázdňovaní nádrží UNO. Tento kurz vedú kvalifikovaní inštruktori v našom stredisku. 

Kurz UNO  

plniace a vyprázdňovacie zariadenie pre nádrže

Školenie UNO v našej spoločnosti umožňuje účastníkom získať potrebné oprávnenia na obsluhu zariadení na plnenie a vyprázdňovanie prepravných cisterien s nebezpečnými látkami. Počas kurzu sa účastníci pripravujú na skúšku na získanie preukazu TDT. Ten je potrebný pre zamestnancov na pozíciách, ktoré zahŕňajú plnenie a vyprázdňovanie cisterien, ako sú napríklad cisternové vozidlá. 

Ak sa chcete zapojiť do kurzu, ktorý ponúka naša spoločnosť, musíte splniť niekoľko požiadaviek: 

 • byť plnoletý, 
 • mať minimálne odborné vzdelanie alebo certifikát kvalifikovaného pracovníka, 
 • mať potvrdenie o dobrom zdravotnom stave a byť schopný pracovať ako operátor UNO, 
 • prihlásiť sa na skúšku. 

Účel školenia 

Cieľom nášho kurzu je kvalifikovať účastníkov na obsluhu zariadení na plnenie a vyprázdňovanie nádrží a prepravných kontajnerov. Okrem toho sa účastníci oboznámia so základnými teoretickými, praktickými a technickými aspektmi bezpečnej prevádzky zariadení a pripravia sa na kvalifikačnú skúšku, ktorá sa koná pred komisiou TDT. 

Rozsah kurzu 

Náš kurz zahŕňa praktické a teoretické znalosti. Ukončuje sa skúškou pred kvalifikačnou komisiou Technického dozoru v doprave. Po úspešnom absolvovaní tejto skúšky získa účastník kurzu preukaz, ktorý je platný ďalších 5 rokov od jeho vydania. Prevádzkovateľ by však nemal zabúdať na to, aby si svoje vedomosti neustále aktualizoval. Na pracovisku je veľmi dôležité zabezpečiť bezpečný výkon práce. Je dôležité pamätať na všetky postupy, ktoré treba dodržiavať pri práci s nebezpečnými materiálmi, ako sú napríklad palivá. 

účastníci školenia počas používania plniacich strojov UNO

Program kurzu 

Počas kurzov sa účastníci dozvedia o bezpečnostných postupoch, typoch a rizikách, ktoré môžu byť spôsobené nákladmi podľa Dohovoru ADR. Účastníci školenia sa tiež dozvedia o povinnostiach vyplývajúcich z pozície obsluhy zariadenia. Osoba, ktorá chce v budúcnosti vykonávať činnosti plnenia a vyprázdňovania, musí okrem iného: 

 • získať spôsobilosť, ktorá sa potvrdzuje získaním licencie na nalievanie, 
 • poznať zariadenia, ktoré sa používajú na pracovisku, ako aj ich technické parametre, 
 • poznať technickú a prevádzkovú dokumentáciu,  
 • vedieť pripraviť bezpečné miesto na prácu, 
 • poznať zásady prvej pomoci,  
 • poznať kroky, ktoré treba vykonať v prípade núdzových situácií, požiarov alebo iných nehôd,  
 • priebežne monitorovať meracie a kontrolné ukazovatele.  

V prevádzke UNO sa používajú rôzne typy trysiek a nádrží. Preto je dôležité, aby sa obsluha pred začatím prevádzky oboznámila s dokumentáciou zariadenia a jeho technickými parametrami.  

Nebezpečný tovar a jeho klasifikácia

Nebezpečný tovar sú materiály a predmety, ktorých preprava je zakázaná alebo povolená len za podmienok stanovených v Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru ADR. Táto dohoda bola podpísaná v roku 1957 a Poľsko sa k nej pripojilo v roku 1975. Predpisy sa menia a dopĺňajú každé dva roky. Nebezpečný tovar sa môže prepravovať v zásielkových jednotkách, voľne ložený alebo v cisternách. Môže byť v pevnom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve. Podľa ADR nebezpečný tovar rozdelený podľa druhu nebezpečenstva, ktoré predstavuje, tvorí 13 tried. Medzi nebezpečné tovary patria: 

 • benzín,  
 • niektoré rozpúšťadlá,  
 • farby, 
 • kyseliny, 
 • niektoré kvapaliny a plyny, ktoré sa vzhľadom na ich formu môžu prepravovať len v nákladných jednotkách alebo cisternách, 
 • zapaľovače,  
 • batérie,  
 • ohňostroje.  

Rádioaktívny odpad je klasifikovaný ako špecifický nebezpečný materiál. Podliehajú osobitným požiadavkám na prepravu.  

Formy technického dohľadu a skúšobných období 

Formy technického dohľadu, ako aj lehoty na testovanie sú definované Nariadenie ministra dopravy z 20. septembra 2006 o podmienkach technického dozoru, ktoré musia spĺňať zariadenia na plnenie a vyprázdňovanie prepravných nádrží. 

Podmienky na získanie povolenia na užívanie 

obsluha plniacich a vyprázdňovacích zariadení

Zariadenie, pre ktoré bola stanovená forma úplného alebo obmedzeného technického dozoru, vyžaduje, aby prevádzkovateľ získal rozhodnutie, ktoré umožní jeho prevádzku. Toto rozhodnutie vydáva orgán technického dozoru. Prvému rozhodnutiu o povolení prevádzky predchádza vykonanie činností inšpektorom technického dozoru v doprave, ako napr: 

 • overenie úplnosti dokumentov,  
 • kontrola stavu a označenia zariadenia,  
 • vykonanie akceptačného testu.  

Príprava na testovanie 

Prevádzkovateľ pripraví zariadenie na skúšky v rozsahu potrebnom na ich vykonanie spôsobom, ktorý je bezpečný pre osoby vykonávajúce skúšky. Zabezpečí tiež ich údržbu. Pri príprave zariadenia na skúšky je dôležité zohľadniť požiadavky, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu. 

Poskytnuté školenie: 

 • Plyny - trieda 2 podľa ADR/RID,  
 • horľavé kvapaliny - trieda 3 podľa ADR/RID,  
 • ostatné triedy ADR/RID, 
 • tlakovo bezpečné materiály. 

Pozývame vás, aby ste sa podrobne oboznámili s ponukou našej spoločnosti. 

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38