Kurs na uprawnienia na operatora nalewaków UNO

butle UNO w magazynie

Czym są nalewaki UNO?

Urządzenia UNO to nalewaki, które służą do nalewania substancji niebezpiecznych, wliczając w to paliwo. Ponadto wykorzystuje się je również do ich rozładunku. Aby pracować przy urządzeniach UNO, konieczne jest uzyskanie odpowiednich kwalifikacji wydawanych przez specjalną komisję powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny. W celu odpowiedniego przygotowania do zdania egzaminu na uprawnienia należy odbyć szkolenie z zakresu nalewania i opróżniania zbiorników UNO. Taki oto kurs jest przeprowadzany przez wykfalifikowanych instruktorów w naszym Ośrodku. 

Kurs UNO  

urządzenie do napełniania i opróżniania zbiorników

Szkolenie UNO w naszej firmie pozwala na uzyskanie uprawnień potrzebnych do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi. Podczas kursu jego uczestnicy przygotowują się do egzaminu, na którym zyskuje się uprawnienia TDT. Są one niezbędne dla pracowników na stanowiskach, które związane są z napełnianiem oraz opróżnianiem zbiorników takich jak np. cysterny. 

Aby przystąpić do kursu oferowanego przez naszą firmę należy spełnić kilka wymagań: 

 • być pełnoletnim, 
 • posiadać minimum wykształcenie zawodowe bądź posiadać świadectwo robotnika wykwalifikowanego, 
 • posiadać zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia i możliwości pracy jako operator UNO, 
 • złożyć wniosek dotyczący egzaminu. 

Cel szkolenia 

Nasz kurs ma na celu uzyskanie przez jego uczestników uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania oraz opróżniania cystern i zbiorników transportowych. Uczestnicy kursu dodatkowo zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, praktycznymi oraz technicznymi z zakresu bezpiecznej obsługi urządzeń oraz przygotują się do egzaminu kwalifikacyjnego, który odbywa się przed komisją TDT. 

Zakres kursu 

Nasz kurs obejmuje wiedzę praktyczną oraz teoretyczną. Zakończony jest egzaminem, który odbywa się przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku takiego egzaminu uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia, które są ważne przez okres następnych 5 lat od ich wydania. Operator powinien jednak pamiętać o tym, aby cały czas aktualizować swoją wiedzę. Na miejscu pracy bardzo ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo jej wykonywania. Należy pamiętać o wszystkich procedurach postępowania w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi, takimi jak chociażby paliwa. 

kursanci podczas użytkowania nalewaków UNO

Program kursu 

W czasie kursów uczestnikom przekazywana jest wiedza na temat procedur bezpieczeństwa, typów oraz zagrożeń, jakie mogą być wywołane przez ładunki według konwencji ADR. Słuchacz na szkoleniu dowie się także, jakie są obowiązki na stanowisku operatora urządzeń. Osoba, która chce w przyszłości wykonywać czynności z zakresu napełniania oraz opróżniana zbiorników musi m.in.: 

 • uzyskać kompetencje, które potwierdzone są uzyskaniem uprawnień do obsługi nalewaków, 
 • posiadać wiedzę z zakresu urządzeń, które stosowane są na stanowisku pracy, a także znajomość ich parametrów technicznych, 
 • znać dokumentację techniczno-eksploatacyjną,  
 • potrafić przygotować bezpieczne miejsce do pracy, 
 • znać zasady pierwszej pomocy,  
 • znać czynności, które należy wykonać w razie awarii, pożarów czy innych wypadków,  
 • stale monitorować wskaźniki pomiarowe oraz kontrolne.  

W pracach UNO wykorzystywane są różnego rodzaju nalewaki oraz zbiorniki. Ważne jest więc, aby operator przed przystąpieniem do czynności eksploatacyjnych, zapoznał się z dokumentacją urządzenia oraz jego parametrami technicznymi.  

Towary niebezpieczne i ich klasyfikacja

Towary niebezpieczne są materiałami oraz przedmiotami, których przewóz jest zabroniony bądź dopuszczony jedynie na warunkach, które podaje umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Umowa ta została podpisana w 1957 roku, natomiast Polska przystąpiła do niej w roku 1975. Przepisy zmieniają się co dwa lata. Towary niebezpieczne można przewozić w sztukach przesyłki, luzem lub w cysternach. Mogą one posiadać postać stałą, ciekłą bądź gazową. Zgodnie z ADR, towary niebezpieczne podzielne ze względu na rodzaj stwarzanego przez nie zagrożenia stanowią 13 klas. Do towarów niebezpiecznych zaliczamy m.in.: 

 • benzynę,  
 • niektóre rozpuszczalniki,  
 • farby, 
 • kwasy, 
 • niektóre ciecze oraz gazy, które ze względu na ich postać można przewozić wyłącznie w sztukach przesyłki bądź cysternami, 
 • zapalniczki,  
 • akumulatory,  
 • sztuczne ognie.  

Odpady promieniotwórcze zaliczamy do specyficznych materiałów niebezpiecznych. Podlegają one szczególnym uwarunkowaniom transportowym.  

Formy dozoru technicznego oraz terminy badań 

Formy dozoru technicznego, jak i terminy badań określa Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. 

Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie 

operator urządzeń do napełniania i opróżniana zbiorników

Urządzenie, dla którego została ustalona forma dozoru technicznego pełnego lub ograniczonego wymaga uzyskania przez użytkującego decyzji, która pozwalała będzie na jego eksploatację. Wydawana jest przez organ dozoru technicznego. Pierwszą decyzję o zezwoleniu na użytkowanie poprzedza wykonanie przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego czynności takich jak m.in.: 

 • sprawdzenie kompletności dokumentów,  
 • sprawdzenie stanu oraz oznakowania urządzenia,  
 • przeprowadzenie badania odbiorczego.  

Przygotowanie do badań 

Eksploatujący powinien przygotować urządzenie do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia w sposób, który będzie bezpieczny dla osób wykonujących badania. Zapewnia on również ich obsługę techniczną. Podczas przygotowań urządzeń do badań ważne jest uwzględnienie wymagań, jakie są zawarte w instrukcji użytkowania. 

Prowadzone szkolenia: 

 • gazy – klasa 2 ADR/RID,  
 • materiały ciekłe zapalne – klasa 3 ADR/RID,  
 • inne klasy ADR/RID, 
 • materiały bezpieczne pod ciśnieniem. 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą, jaką oferuje nasza firma. 

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38