Publikacje

Školenie BOZP pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce

Pri nástupe do práce na novom mieste by sa mal zamestnanec posunúť ďalej školenie BOZP (bezpieczeństwo i higieny pracy). Jest to bardzo ważne szkolenie, szczególnie w firmach, gdzie wykonuje się prace określone jako niebezpieczne. W zależności od wykonywanego zawodu tematyka takich szkoleń może być różna. Informacje, z czego wynika konieczność przechodzenia szkoleń BHP oraz jakie są ich rodzaje, znajdziesz w tym artykule.

 

Kto musí absolvovať školenie BOZP?

Kurz bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci by mal absolvovať každý zamestnanec bez ohľadu na druh vykonávanej práce. Povinnosťou zamestnávateľa je školiť zamestnancov zamestnaných aj za účelom prípravy na konkrétne pracovné miesto, ako aj učňov. Školeniu BOZP podlieha aj samotný zamestnávateľ.

Cieľ a program kurzov

Školenie BOZP pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce je zamerané na oboznámenie zamestnancov s rizikami spojenými s ich prácou ako aj s právnymi a organizačnými požiadavkami. Dôležitým aspektom je získanie schopnosti posudzovať hrozby a schopnosť používať zariadenia a prostriedky ochrany, ako aj iné. Počas školenia sa rozoberajú autentické udalosti, ktoré sa udiali pri výkone daného druhu práce. Veľký dôraz sa kladie aj na problematiku prvej pomoci zraneným.

 

Druhy školení a ich formy

Medzi školeniami BOZP rozlišujeme úvodné a periodické školenia.

Úvodné školenie sa uskutočňujú formou všeobecnej výučby a výučby na pracovisku.

  • Zatiaľ čo všeobecný pokyn účastníci sa oboznámia so základnými predpismi BOZP uvedenými v Zákonníku práce, kolektívnych pracovných zmluvách, ako aj v pracovnom poriadku. Poskytujú sa im aj samostatné informácie o zachovaní bezpečnosti v danom mieste, vyplývajúce z jeho ponuky, veľkosti alebo činností, ktoré sa tam vykonávajú.
  • V prípade na pracovnom tréningu účastník sa oboznamuje s faktormi pracovného prostredia vyskytujúcimi sa na danej pozícii a rizikami súvisiacimi s vykonávanou prácou. Učí sa chrániť pred hrozbami a metódy bezpečnej práce v danej profesii.

Pravidelné školenia sa vykonávajú s cieľom aktualizovať vedomosti a zručnosti zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na danú prácu. Prvé periodické školenie pre zamestnancov na vedúcich pozíciách sa musí uskutočniť do šiestich mesiacov od nástupu do práce a pre zamestnancov na robotníckych pozíciách do 12 mesiacov. Následné takéto kurzy pre osoby vykonávajúce obzvlášť nebezpečné práce by sa mali vykonávať formou inštruktáže aspoň raz ročne.

Ako vám môžeme pomôcť?

KURSO organizuje szkolenia BHP dla każdego ergonomicznego stanowiska pracy.

Ak potrebujete pre svojich zamestnancov kurzy BOZP, požiarnej ochrany, prvej pomoci alebo iné, kontaktujte nás.

Súvisiace články:

ZÁZNAMY: +48 22 208 38 38