Publikacje

Szkolenie BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne

Rozpoczynając pracę w nowym miejscu, pracownik powinien przejść szkolenie BHP (bezpieczeństwo i higieny pracy). Jest to bardzo ważne szkolenie, szczególnie w firmach, gdzie wykonuje się prace określone jako niebezpieczne. W zależności od wykonywanego zawodu tematyka takich szkoleń może być różna. Informacje, z czego wynika konieczność przechodzenia szkoleń BHP oraz jakie są ich rodzaje, znajdziesz w tym artykule.

 

Kto musi odbyć szkolenie BHP?

Kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinien odbyć każdy zatrudniony bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracowników zatrudnionych nawet w celu przyuczania do wykonywania określonej pracy oraz praktykantów. Sam pracodawca również podlega szkoleniu BHP.

Cel i program kursów

Szkolenia BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne mają na celu zapoznanie pracowników z zagrożeniami wynikającymi z wykonywanej pracy oraz wymogami prawno-organizacyjnymi. Ważnym aspektem jest nabycie umiejętności oceny zagrożeń oraz umiejętności posługiwania się sprzętem i środkami ochrony własnej, a także innych. Podczas szkoleń omawiane są autentyczne zdarzenia, jakie miały miejsce podczas wykonywania danego rodzaju pracy. Duży nacisk kładzie się również na kwestię udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

Rodzaje szkoleń i ich formy

Wśród szkoleń BHP możemy wyróżnić szkolenia wstępne oraz okresowe.

Szkolenia wstępne przeprowadzane są w formie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

  • Podczas instruktażu ogólnego uczestnicy zapoznają się podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy określanych w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych pracy, a także w regulaminach pracy. Zostają im również przekazane odrębne informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w danym miejscu, wynikające z jego zaopatrzenia, wielkości czy wykonywanych tam czynności.
  • W przypadku instruktażu stanowiskowego uczestnik zapoznaje się z czynnikami środowiska pracy występującymi na danym stanowisku oraz z ryzykiem związanym z wykonywaną pracą. Poznaje sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metodami wykonywania bezpiecznej pracy w danym zawodzie.

Szkolenia Okresowe prowadzone są, aby uaktualnić wiedzę i umiejętności pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na danym stanowisku. Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach kierowniczych musi być wykonane do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, a dla osób na stanowiskach roboczych do 12 miesięcy. Kolejne tego typu kursy dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne powinny być przeprowadzane w formie instruktażu przynajmniej raz w roku.

Jak możemy Ci pomóc?

KURSO organizuje szkolenia BHP dla każdego ergonomicznego stanowiska pracy.

Jeśli potrzebujesz kursów dla swoich pracowników: BHP, przeciwpożarowe PPOŻ, pierwszej pomocy lub innych zapraszamy do kontaktu.

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38