Publikacje

Wciągniki i wciągarki – dozór UDT

Wszystkie urządzenia ulegają zniszczeniom i zużyciu, w celu przedłużenia żywotności wciągników oraz wciągarek ważna jest ich regularna konserwacja.

Co to jest wciągarka?

Wciągarka pozwala na przesuwanie przedmiotów w kierunku poziomym oraz pionowym. Dzięki niej możemy również naciągać liny czy druty. Wciągarki stosuje się min. w budownictwie, energetyce, kolejnictwie oraz w przemyśle motoryzacyjnym.

Co to jest wciągnik?

Wciągniki w odróżnieniu od wciągarek umożliwiają transportowanie ładunków jedynie w kierunku pionowym za pomocą łańcucha bądź liny. Wciągniki stosowane są głównie w budownictwie.

 

Konserwacja i serwis wciągników, wciągarek

Konserwację wciągników oraz wciągarek reguluje Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Istnieją przypadki, kiedy instrukcja obsługi i konserwacji wciągnika czy wciągarki zawiera szczegółowe informacje jakie czynności konserwacji urządzeń należy wykonywać. Wyznacza ona również odrębne do powyższego rozporządzenia terminy ich wykonywania.

Dokumentacja przeglądów i konserwacji urządzeń

Każdy wykonany przegląd czy konserwację należy odnotować w dzienniku konserwacji urządzenia. Taki dziennik powinien być prowadzony przez jego użytkownika. Każde z urządzeń może mieć swój oddzielny dziennik konserwacji.

Dodatkowo po każdym przeglądzie sporządzany jest jego protokół. Zawiera on min.:

 • Czas trwania przeglądu
 • Liczba pracowników wykonujących przegląd
 • Wynik przeglądu
 • Uwagi dotyczące stanu urządzenia
 • Zalecenia dodatkowych prac

Jakie czynności wykonywane są podczas konserwacji

Podczas konserwacji urządzeń sprawdza się min.:

 • Stan techniczny układów hamulcowych
 • Działanie elementów bezpieczeństwa
 • Tor jezdny
 • Instalację ochrony przeciwpożarowej

Również wykonuje się min.:

 • Dokręcanie śrub
 • Regulację hamulców
 • Smarowanie

W razie wykrycia w trakcie trwania przeglądu nieprawidłowości, które mogą przyczynić się do wyłączenia urządzenia z eksploatacji, powinniśmy zostać o tym niezwłocznie poinformowani.

Dozór Urzędu Dozoru Technicznego

naprawa wciągników i wciągarekWciągniki oraz wciągarki są zaliczane do urządzeń transportu bliskiego. Tym samym podlegają one nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Szczegółowe warunki dozoru regulowane są przez oddzielne przepisy i rozporządzenia. Według nich uproszczonemu dozorowi technicznemu podlegają urządzenia transportu bliskiego o maksymalnym udźwigu do 250 kg. Pomijając urządzenia, które służą do transportowania osób. Dozorowi uproszczonemu podlegają także wciągniki oraz wciągarki, które posiadają napęd ręczny wszystkich mechanizmów i ich udźwig nie przekracza 2000kg. Wyżej wymienionych urządzeń nie trzeba zgłaszać do UDT. Warto jednak pamiętać, aby zapewnić im odpowiednią konserwację zatrudniając do tego osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Nieplanowane prace serwisowe

Biorąc pod uwagę urządzenia starsze, ich działania konserwacyjne powinny przyczyniać się do zmniejszenia ilości awarii czy usterek. Konserwacja nowszych urządzeń powinna służyć utrzymaniu urządzeń w ruchu oraz przedłużenie jego żywotności. Konserwacja jest dobrym sposobem, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia usterek czy awarii.

Wystąpienie awarii czy usterki warunkują różne czynniki. Nie konieczne muszą być związane ze stenem technicznym urządzeń. Zaliczamy do nich min.:

 • Wiek urządzeń
 • Wiek podzespołów
 • Jakość pracy operatora
 • Specyficzne warunki pracy
 • Stan instalacji współistniejących

Powiązane artykuły:

ZAPISY: +48 22 208 38 38